Skip to content Skip to footer

POZIV I DNEVNI RED ZA GODIšNJU SKUPšTINU 2018/19

Postovani clanovi Sportskog Udruzenja Alpinascand Sarajevo 84,

U skladu sa statutom naseg kluba svake godine treba das se odrzi Godisnja skupstina istog. Takodje, u skladu sa statutom, poziv i obavijest sa dnevnim redom sjednice treba da se dostavi najkasnije cetiri sedmice prije zakazanog termina sto mi i cinimo.

 

Alpinascand Sarajevo 84

KALLELSE OCH DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2018/19

POZIV I DNEVNI RED ZA GODIšNJU SKUPšTINU 2018/19

Datum: 24-12-2018
Tid / Vrijeme: 18:00 – 20:00
Plats / Mjesto: Kläppen, konferens lokalen

Dagordning / Dnevni red

§ 1 Mötets Öppnande / Otvaranje sastanka

§ 2 Val av:

– mötesordförande / Izbor predsjedatelja skupštine

– mötessekreterare / Izbor sekretara skupštine

– justeringspersoner / Izbor kontrolanata zapisnika

§ 3 Godkännande av dagordning / Usvajanje dnevnog reda

§ 4 Fastställande av röstlängd / Utvrdjivanje broja prisutnih

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande / Održavanje skupštine pod odredbama statuta

§ 6 Verksamhetsberättelse 2017/18 / Izvještaj o radu kluba ass84 za sezonu 2017/18

§ 7 Ekonomiskt berättelse och balansräkning / ekonomski izvještaj za proteklu sezonu

§ 8 Revisionsberättelse / Izvještaj revizora

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse / Usvajanje izvještaja o radu koje je podnijela uprava kluba i oslobadjanje istih eventualne odgovornosti

§ 10 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag / Obrada pristiglih prijedloga od strane članova kluba i prijedlozi uprave kluba:

– Ändringar av stadgar / izmjene statuta kluba

– Namnbyte / Promjena imena kluba

– Föreningens säte / sjedište kluba

§ 11 Val av:

– ordförande / Imenovanje predsjednika kluba (1år)

– en ledamöter / Imenovanje jednog člana upravnog odbora (2år)

– två suppleanter / Imenovanje dva suplianta (2år)

– revisor / Imenovanje revizora kluba (1år)

– valberedning / Imenovanje osoba za pripremu naredne izborne skupštine (1år)

§ 12 Val av tid och plats för nästa sammanträfande / odabir mjesta i vremena za sljedeci skup

§ 13 Mötets avslutande / Završetak godišnje skupštine

 

Sa postovanjem

Predsjednistvo IF Alpinascand Sarajevo 84

Leave a comment