Skip to content Skip to footer

POZIV I DNEVNI RED ZA GODIšNJU SKUPšTINU 2019/2020

Dragi nasi,

Pozivamo Vas da prisustvujete Godisnjoj Skupstini ASS84!
Dnevni red je nize, a mi Vam se unaprijed zahvaljujemo na odazivu.

Uprava Alpinascand Sarajevo 84

 

Alpinascand Sarajevo 84

KALLELSE OCH DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2019/2020

POZIV I DNEVNI RED ZA GODIšNJU SKUPšTINU 2019/2020

 

Datum: 23-12-2019

Tid / Vrijeme: 19:00 – 21:00

Plats / Mjesto: Kläppen, konferens lokalen

 

 

Dagordning / Dnevni red

 

§ 1 Mötets Öppnande / Otvaranje sastanka

 

§ 2 Val av:

–          mötesordförande / Izbor predsjedatelja skupštine

–         mötessekreterare / Izbor sekretara skupštine

–          justeringspersoner / Izbor kontrolanata zapisnika

 

§ 3 Godkännande av dagordning / Usvajanje dnevnog reda

 

§ 4 Fastställande av röstlängd / Utvrdjivanje broja prisutnih

 

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande / Održavanje skupštine po odredbama statuta

 

§ 6 Verksamhetsberättelse 2018/19 / Izvještaj o radu kluba ass84 za sezonu 2018/19

 

§ 7 Ekonomiskt berättelse och balansräkning / ekonomski izvještaj za proteklu sezonu

 

§ 8 Revisionsberättelse / Izvještaj revizora

 

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse / Usvajanje izvještaja o radu koje je podnijela uprava kluba i oslobadjanje istih eventualne odgovornosti

 

§ 10 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag / Obrada pristiglih prijedloga od strane članova kluba i prijedlozi uprave kluba:

 

§ 11 Val av:

–         ordförande / Imenovanje predsjednika kluba (1år)

–         tre ledamöter / Imenovanje tri člana upravnog odbora (2år)

–         revisor / Imenovanje revizora kluba (1år)

–         valberedning / Imenovanje osoba za pripremu naredne izborne skupštine (1år)

 

§ 12 Val av tid och plats för nästa sammanträfande / odabir mjesta i vremena za sljedeci skup

 

§ 13 Mötets avslutande / Završetak godišnje skupštine