Skip to content Skip to footer

Poziv da prisustvujete Vanrednoj Godišnjoj Skupštini 2023

Postovani clanovi ASS84, dragi nasi!!

 

PRIJE SVEGA ZELIMO VAM SVE NAJLJEPSE U NOVOJ 2024 GODINI A NAJVISE ZDRAVLJA, SRECE I LJUBAVI 🙂

 

Upoznati ste da smo na nasoj zakazanoj godisnjoj skupstini koja se odrzala na Kläppenu 23 decembra 2023 odlucili da se mora odrzati nova extra Skupstina s obzirom da svi potrebni dokumenti nisu stigli do nasih clanova a sve zbog problema koje smo imali sa nasom web stranicom na kojoj ste uvijek imali uvid u klupski rad. Sve dokumente o radu kluba dobili ste putem maila 26 decembra a sada Vas pozivamo na godisnju skupstinu  kluba 21 januara 2024 koja ce se odrzati u Märsta, Tellusgatan 31 u 17:00 sati. S obzirom da svi nemaju mogucnost doci na odredjenu adresu pozivamo sve vas koji mozete da se ukljucite online putem Messenger a naravno da se javite putm maila  kako bi mogli da uspostvimo kontakt sa svima.

U nastavku teksta imate i zapisnik sa neobavezujuce odrzane skupstine  u Kläppenu  kao i dnevni red za predstojecu Vanrednu skupstinu.

 

S postovanjem Predsjednistvo Alpinascand Sarajevo 84

 

 

 

Protokoll från Årsmöte / Zapisnik sa redovne Godisnje Skupstine / 2023-12-23

 

DAGORDNING / DNEVNI RED

 

 1. Mötets Öppnande / Otvaranje sastanka

 

Asmer Žiško öppnar mötet. Han hälsar och hälsar alla välkomna. Han berättar att det var lite problem i år med organisationen, men han hoppas att nästa år ändras.

Arslan Gvozdar rapporterade att stadgan inte respekterades. Alla rapporter om arbetet ska levereras till alla medlemmar senast sju dagar före mötet, och om detta inte görs skulle eventuella beslut som eventuellt kan fattas inte vara giltiga.

Asmer föreslår att detta ska vara en förberedande församling, och de beslut som fattas kommer att bekräftas senare i ett online möte. Om det inte var så här viktigt skulle det kunna skjutas upp.

Media kunde inte, på grund av tekniska problem. Sedan var det problem på Kläppen och klubbens ordförandes avgång. Detta komplicerade hela organisationen avsevärt. Han är medveten om att det enligt stadgan är obligatoriskt att skicka kallelsen till årsmötet två veckor före mötet samt att skicka handlingarna minst sju dagar före mötet. Quorum för ett online möte är en person. Den föreslår att beslut fattas som inte är bindande, vilket kommer att bekräftas senare.

 

Asmer Žiško otvara sastanak. Pozdravlja i želi dobrodošlicu svima. Objašnjava da je bilo malo problema ove godine oko organizacije, ali nada se da će se sledeće godine biti promenjeno.

Arslan Gvozdar se javlja da nije ispoštovan Statut. Mora se dostaviti svim članovima svi izveštaji o radu najmanje sedam dana pre održavanja skupštine, a kako to nije urađeno, nijedna odluka koja bi potencijalno bila doneta, ne bi bila važeća.

Asmer predlaže da ovo bude pripremna skupština, a donete odluke će se naknadno potvrditi na online sastanku. Da nije ovoliko važna, mogla bi se odgoditi.

Sredstvo informisanja nije bilo u mogućnosti, zbog tehničkih problema. Zatim je bilo problema na Kläppenu i još ostavka predsednika kluba da odustaje. To je sve znatno iskomplikovalo celokupnu organizaciju. Svestan je da po Statutu je obavezno poslati dve nedelje poziv na godišnju skupštinu, a dokumenta poslati minimum sedam dana pre skupštine. Kvorum na online sastanak je jedna osoba. Predlaže da se donesu neobavezujuće odluke, koji će naknadno biti potvrdjene.

 

 

 1. Val av: /  Izbor 

 

a) mötesordförde / val av ordförande för församlingen – Asmer Žiško             b) sekreterarmöten / val av sekreterare för församlingen – Ana Stevanović             c) justering person / val av minuter kontrollerade – Arslan Gvozdar

 

 

 1.                           a) mötesordförande / izbor predsjedatelja skupštine – Asmer Žiško
 2.  b) mötes sekreterare / izbor sekretara skupštine – Ana Stevanović
 3.  c) justeringspersoner / izbor kontrolanata zapisnika – Arslan Gvozdar
 4. Godkännande av dagordning / Usvajanje dnevnog reda

 

Det antogs.

 

Usvojeno.

 

 1. Fastställande av röstlängd / Utvrdjivanje broja prisutnih 

 

24 medlemmar är närvarande. Arslan uppger att medlemsavgiften är betald senast den 15 september. Asmer föreslår att medlemsavgiften betalas tillsammans med stugreservationen, först den 15 september. Förslaget kommer att röstas om senare, vid ordinarie möten.

24 člana je prisutno. Arslan navodi da se članarina plaća do 15.09. Asmer daje predlog da se članarina plaća zajedno sa rezervacijom kućice, ne do 15.09. O predlogu će se glasati naknadno, na naredim sastancima.

 

 1. Årsmötets behöriga utlysande / Održavanje skupštine po odredbama Statuta

 

På grund av uteblivna handlingar som krävs för att hålla årsmötet skjuter vi upp mötet till slutet av januari, i onlineversionen. Detta möte kommer att hållas som ett förberedande möte och alla beslut kommer att bekräftas senare.

Zbog nedostavljanja dokumenata potrebnih za održavanje godišnje skupštine, odlažemo održavanje skupštine do kraja januara, u online verziji. Ovaj sastanak će biti održan kao pripremni, a sve odluke će naknadno biti potvrđene.

 

 1. Verksamhetsberättelse 2023 / Izvještaj o radu kluba Alpinascand Sarajevo 84 za sezonu 2023

 

Asmer läser arbetsrapporten. Sponsring uteslöts i år, förutom de paket som donerades i år. Bekantar medlemmarna med underhållet av skidskolan, tävlingar och alla arrangemang som bidragit till underhållet av klubben.            Arslan föreslår att skapa information om festivalen, när och hur länge den hölls.Det föreslås också att ett tvärsnitt av tidigare års medlemmar görs till nästa årsmöte för att fastställa hur många fortsatta medlemmar det finns. Asmer varnar honom för att sekretessen för informationen måste tas om hand.

Asmer čita izveštaj o radu. Sponzorstvo ove godine je izostavljeno, osim paketića koji su donirani ove godine. Upoznaje članove sa održavanjem škole skijanja, takmičenja i svim održanim događajima koji su doprineli održavanju kluba.

Arslan predlaže da se napravi informacija o fešti, kada i koliko je održano.

Takođe daje predlog da se napravi presek članova prethodnih godina za sledeću godišnju skupštinu kako bi se utvrdilo koliko ima kontinuiranih članova. Asmer ga upozorava da se mora paziti na poverljivost informacija.

 

 1. Ekonomiskt berättelse och balansräkning / Ekonomski izvještaj za  proteklu sezonu

 

Sara presenterar en ekonomisk rapport. Arslan är intresserad av hur mycket det kostar att bygga en hemsida. Asmer förklarar att det inte kostar något eftersom hon är borta just nu. Underhåll var 200e, men i år betalade vi inte. Priset för en domän och en webbplats är 2000 sek. En ny görs just nu. 800 mark begärdes och beslut fattades om att arrangera det till nyår. Det finns 37 000 sek kvar i kassan för att täcka klubbens utgifter. 55 medlemsavgift krävs för att organisera utbildningen av instruktörerna, samt för att förse dem med liftkort. Arslan frågar hur mycket som har lagts på instruktörsutbildningen hittills. Asmer svarar ingenting för det fanns inga pengar. Dessutom konstaterar han att vi föll med 12 000 sek jämfört med förra året. Han håller med Arslan om att bolagets utgifter bör förklaras närmare vid nästa möte.

Sara predstavlja ekonomski izveštaj. Arslana zanima koliko košta izrada sajta. Asmer objašnjava da ne košta ništa jer je trenutno nema. Održavanje je bilo 200e, ali ove godine nismo platili. Cena za domen i web mesto je 2000 sek. Trenutno se izradjuje nova. 800 maraka je traženo i usvojena je odluka da se sredi do Nove godine. Ostalo je 37000sek u kasi da se pokriju troškovi kluba. Potrebno je 55 članarina da bi se organizovala obuka instruktora, kao i obezbediti im lift kartu. Arslan pita koliko je potrošeno na obuku instruktora do sad. Asmer odgovara ništa jer novca nije bilo. Takođe, navodi da smo pali 12000sek u odnosu na prošlu godinu. Slaže se sa Arslanom da se na sledećoj skupštini podrobnije objasne troškovi društva.

 

 1. Revisionsberättelse / Izvještaj revizora

Revisorn bekräftade och godkände redogörelsen för klubbens arbete.

Revizor je potvrdio i odobrio izveštaj o radu kluba.

 

 1. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse / Usvajanje izvještaja  o radu koje je podnijela uprava kluba i oslobadjanje istih eventualne odgovornosti

 

Det beslutades att detta skulle diskuteras vid nästa möte.

Odlučeno je da će se o ovome raspravljati na sledećem sastanku.

 

 

 1. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag / Obrada pristiglih prijedloga od strane članova kluba i prijedlozi uprave kluba

 

Asmer uppger att det inte fanns några inlämnade förslag. Han konstaterar också att det krävs 55 ledamöter för att mötet ska kunna genomföras ordentligt. I år var det inte så många. Det kronologiska antalet medlemmar bara minskar. Det innebär att rabatt kan erhållas om mötet arrangeras till ett annat datum. Kommer att flytta denna punkt sist för diskussion under diverse.

Asmer navodi da nije bilo podnetih predloga. Takođe, navodi da je 55 članova neophodno da bi se susret napravio kako treba. Ove godine nije bilo toliko. Hronološki broj članova samo pada. Predstavlja da se može dobiti popust ako se susret organizuje za drugi datum. Prebaciće ovu tačku za poslednju za raspravu pod razno.

 

 1. Val av: /  Izbor:

 

a) ordförande / utnämning av klubbpresident (1 år) – Arslan Gvozdar                    b) revisor / utnämning av klubbrevisor (1 år) – Emina Gvozdjar                    c) valberedning / utnämning av personer för beredning av nästa valförsamling (1 år)                     Samir Fejzlić och Fehim Ganibegović                    Detta är officiella förslag och omröstning kommer att ske senare på onlineårsmötet.

 

 1. a) ordförande / imenovanje predsjednika kluba (1år) – Arslan Gvozdar
 2. b) revisor / imenovanje revizora kluba (1år) – Emina Gvozdjar
 3. c) valberedning / imenovanje osoba za pripremu naredne izborne skupštine (1år) –

Samir Fejzlić i Fehim Ganibegović

Ovo su zvanični predlozi, a glasanje će se obaviti naknadno na online godišnjoj skupštini.

 

 1. Val av tid och plats för nästa sammanträffande / odabir mjesta i  vremena za sljedeci skup         

      

Asmer analyserade situationen. Om vi ​​fortsätter att hålla möten till julveckan har vi ingen klubb längre. Sara tog kontakt med Emilia. Hon bekräftade att det finns en rabatt i andra termer. Han föreslår att nya ledamöter tar över nästa mandatperiod. Ameris säger att ekonomisk status inte är det enda problemet. Det handlar inte bara om pengar. Elvir uppger att han, medan han satt i ordförandeskapet, tog med egna sponsorer och sedan tog andra över. Det räcker inte att klubben överlever endast på medlemsavgifter. Alla borde leta efter en sponsor.            Arslans dotter förklarar sig ta över hanteringen av sociala medier.Förslaget att hålla nästa möte den 21-28 december 2024 antogs med majoritet av rösterna.

 

Asmer je analizirao situaciju. Nastavimo li da održavamo susrete za božićnu nedelju, više nemamo klub. Sara je kontaktirala Emiliju. Ona je potvrdila da postoji popust u drugim terminima. Predlaže da preuzmu novi članovi sledeći termin. Ameris kaze da nije samo ekonomski status problem. Nije samo do novca. Elvir navodi da je, dok je bio u predsedništvu, dovodio svoje sponzore, a onda su drugi preuzeli. Nije dovoljno za klub da opstaje samo na članarini. Svi treba da traže sponzora.

Arslanova ćerka se izjašnjava da bi preuzela vođenje socijalnih medija.

Predlog da se naredni susret održi 21-28.12.2024 je usvojen većinom glasova.

 

 

 1.  Mötets avslutande / Završetak godišnje skupštine

 

Mötesordförande:  Asmer Žiško

Sekreterare: Ana Stevanović

Justerare: Arslan Gvozdar

 

 

 

 

 

 

KALLELSE OCH DAGORDNING FÖR EXTRA ÅRSMÖTE 2023

POZIV I DNEVNI RED ZA GODIŠNJU VANREDNU SKUPŠTINU 2023

 

Datum: 21-01-2024

Tid / Vrijeme: 17:00

Plats / Mjesto: Tellusgatan 31, Märsta

 

 

DAGORDNING / DNEVNI RED

 

 1. Mötets Öppnande / Otvaranje sastanka

 

 1. Val av: / Izbor
 • mötesordförande / izbor predsjedatelja skupštine
 • mötessekreterare / izbor sekretara skupštine
 • justeringspersoner / izbor kontrolanata zapisnika

 

 1. Godkännande av dagordning / Usvajanje dnevnog reda

 

 1. Fastställande av röstlängd / Utvrdjivanje broja prisutnih

 

 1. Årsmötets behöriga utlysande / Održavanje skupštine po odredbama

Statuta

 

 1. Verksamhetsberättelse 2023 / Izvještaj o radu kluba Alpinascand Sarajevo 84 za

sezonu 2023

 

 1. Ekonomiskt berättelse och balansräkning / Ekonomski izvještaj za

proteklu sezonu

 

 1. Revisionsberättelse / Izvještaj revizora

 

 1. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse / Usvajanje izvještaja

o radu koje je podnijela uprava kluba i oslobadjanje istih eventualne

odgovornosti

 

 1. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag / Obrada

pristiglih prijedloga od strane članova kluba i prijedlozi uprave kluba

 

 1. Val av: / Izbor:
 • ordförande / imenovanje predsjednika kluba (1år)
 • revisor / imenovanje revizora kluba (1år)
 • valberedning / imenovanje osoba za pripremu naredne izborne skupštine (1år)

 

 1. Val av tid och plats för nästa sammanträfande / odabir mjesta i

vremena za sljedeci skup

 

 1. Mötets avslutande / Završetak godišnje skupštine