Skip to content Skip to footer

Poziv da prisustvujete godišnjoj skupštini 2022

POZIV I DNEVNI RED ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU 2022/2023

Postovani clanovi,

Pozivamo vas da prisustvujete Godisnjoj Skupstini ASS84!
Dnevni red je nize, a mi vam se unaprijed zahvaljujemo na odazivu.

Uprava Alpinascand Sarajevo 84

 

Alpinascand Sarajevo 84

KALLELSE OCH DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2022/2023

POZIV I DNEVNI RED ZA GODIšNJU SKUPšTINU 2022/2023

 

Datum: 06-01-2023

Tid / Vrijeme: 19:30 – 21:00

Plats / Mjesto: Kläppen, värmestugan

 

                       DAGORDNING / DNEVNI RED

 

 1. Mötets Öppnande / Otvaranje sastanka
 2. Val av:
 • mötesordförande / izbor predsjedatelja skupštine
 • mötessekreterare / izbor sekretara skupštine
 • justeringspersoner / izbor kontrolanata zapisnika
 1. Godkännande av dagordning / Usvajanje dnevnog reda
 2. Fastställande av röstlängd / Utvrdjivanje broja prisutnih
 3. Årsmötets behöriga utlysande / Održavanje skupštine po odredbama

       statua

 1. Verksamhetsberättelse 2021/2022 / Izvještaj o radu kluba ass84 za

       sezonu 2021/2022

 1. Ekonomiskt berättelse och balansräkning / Ekonomski izvještaj za

      proteklu sezonu

 1. Revisionsberättelse / Izvještaj revizora
 2. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse / Usvajanje izvještaja

       o radu koje je podnijela uprava kluba i oslobadjanje istih eventualne

       odgovornosti

 

 1. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag / Obrada

         pristiglih prijedloga od strane članova kluba i prijedlozi uprave kluba

 1. Val av:
 • ordförande / imenovanje predsjednika kluba (1år) sittande Asmer Zisko
 • sekreterare / imenovanje sekretara kluba (2år) sittande Sefer Foric
 • kassör / imenovanje blagajnika kluba (2år) sittande Sara Zivkov
 • revisor / imenovanje revizora kluba (1år) sittande Henrik Runström
 • valberedning / imenovanje osoba za pripremu naredne izborne skupštine (1år) sittande Elvir Hasanic och Jasmin Krnjic
 1. Val av tid och plats för nästa sammanträfande / odabir mjesta i

         vremena za sljedeci skup              

 1. Mötets avslutande / Završetak godišnje skupštine